در دهه‌های اخیر توسعه دانــش و تجربــه و ابــداع فراورده‌های جدید، استفاده از شوینده‌ها بـرای مصـارف بهداشـت فردی و کاربردهــای صنعتـی گسترش‌یافته اسـت. ایـن افزایـش مصـرف به ‌نوبه خـود مـشکلاتــی را درزمینهی محـیط زیسـت و آلودگی منابـع آبی به‌وجــود آورده که حــاصل آن تغـییر مـواد تشکیل‌دهنده ایــن ترکیبـات از یک‌طرف و از طرف دیگر انجـام مطالعـات و تحقیقات برای یافتن و بهینه‌سازی روش‌های تصفیــه آلاینده‌های موجود در فاضلاب این صنایع شده است. شوینده‌ها مواد شیمیایی فعال در سطح هستند که می‌توانند از طریق کـاهش تنـش سـطحی آب، تجزیه موادی کــه در اصطـلاح ”چـرک“ نـامیده می‌شود را تسریع نموده و اشیاء ”کثیف“ را ”تمیز“ نمایند.

اجزای اصلی تشکیل‌دهنده مواد شوینده مواد آلی هستند که خاصیت فعال سطحی در محلول‌های آبکی دارند و بنام عوامل جذب سطحی یا سورفاکتانها نامیده می‌شوند که همه آنها مولکول‌های بزرگ قطبی هستند. یک انتهای مولکول محلول در آب و انتهای دیگر به‌آسانی در چربی‌ها حل می‌شود. حلالیت در آب بخاطر وجود گروه‌های کربوکسیل، سولفات و هیدروکسیل هستند.

شوینده‌ها چـه از طریـق کارخانجــات ســازنده و چــه از طریــق مصارف خانگی این مواد بـاعث بـروز مشـکلات زیست‌محیطی عمده‌‌ای می‌شود. ورود فاضلاب حاوی شوینده‌ها به منــابع آب‌های سطحی مشکلات زیست‌محیطی دیگــری مـانند کـاهش اکسـیژن محلول آب، تولید کف فراوان، بدمنظره شـدن چشم‌اندازها و ســواحل و امــــاکن تفریحـــی، مســـمومیت و پـــیری زودرس رودخانه‌ها، آلودگی آب‌های زیرزمینی، بدبو شدن آب و... را به دنبال خواهد داشت.

همچنین وجود كف در حوض‌های هوادهي در تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب ميزان انتقال اكسيژن به فاضلاب را به‌شدت تقليل مي‌دهد به‌طوری‌که گاهي تقليل راندمان تصفيه در اثر كف دترجنتها به 80 درصد مي‌رسد.

حوض‌های ته نشینی وجود ماده مؤثر مانع ته‌نشيني كامل مواد معلق مي‌شود و چربي موجود در فاضلاب در اثر كف زياد به ساير قسمت‌های تصفیه‌خانه نيز راه مي‌يابد .