شوینده اسیدی ممبران shimiran401: ترکیبی است با مقدار PH پایین که برای حذف نمک های معدنی ( مانند کربنات کلسیم CaCO3 ) . ترکیبات فلزی . اکسید فلزات ( مانند آهن ) و فولینگ های کلوییدی معدنی از ممبران های دستگاه اسمز معکوس و سیستم های نانو فیلتراسیون به کار می رود این محصول از یک اسید آلی و یک فعال کننده سطحی غیر یونی (NON-Ionic Surfactant) تشکیل شده است بطور کلی هرگاه TDS نرمال شده محصول دستگاه اسمز معکوس حدود 10% و یا مقدار افت فشار آن حدود 15% نسبت به ابتدای راه اندازی افزایش یابد شستشوی ممبران ها ضروری می باشد که این وضعیت در دستگاه هایی که در شرایط عادی کار می کنند معمولا هر سه تا چهار ماه یک بار به وجود می آید مشخصات : حالت فیزیکی : مایع PH : 3-4 رنگ : بی رنگ چگالی در دمای 20 درجه سانتی گراد : 1,13-1,08 بسته بندی : در بشکه های پلی اتیلن 230 کیلوگرمی و گالن های 25 کیلوگرمی قابل عرضه است مقدار مصرف : به ازای هر ممبران 8اینچ حدود 4تا5 کیلوگرم به صورت محلول 10% شوینده اسیدی ممبران ABAN S 18: این محصول یک شوینده اسیدی بر پایه ترکیب چند اسید و نیز فعال کننده و بازدارنده است که برای از بین بردن رسوبات معدنی . نمک های معدنی و اکسید فلزات از ممبران های دستگاه اسمز معکوس به کار می رود این محصول در حذف رسوبات معدنی اثر بهتری دارد بطور کلی هرگاه TDS نسبت به نرمال شده محصول دستگاه اسمز معکوس حدود 10% و یا مقدار افت فشار آن حدود 15% نسبت به ابتدای راه اندازی افزایش یابد شستشوی ممبران ها ضروری می باشد که این وضعیت در دستگاه هایی که در شرایط عادی کار می کنند معمولا هر 3تا4 ماه یکبار به وجود می آید مشخصات : حالت فیزیکی : مایع PH : کمتر از 2 رنگ : بی رنگ چگالی در دمای 20 درجه سانتی گراد : 1,13-1,09 بسته بندی : در بشکه های پلی اتیلن 230 کیلوگرمی و گالن های 25 کیلوگرمی قابل عرضه است مقدار مصرف : به ازای هر ممبران 8 اینچ حدود 1/5 تا 3 کیلوگرم به صورت محلول 5-3%