مواداولیه شوینده های صنعتی وخانگی

 • تگزاپون(سدیم لوریل اتر سولفات)
 • اسید سولفونیک

 • اتوکسیلات‌ها

 • اتانول آمینها(مونواتانول آمین – دی اتانول آمین – تری اتانول آمین )

 • گلیسیرین

 • کوکونات دی اتانول آمید(لورامید)

 • کوکوآمیدوپروپیل بتائین( بتائین)

 • سدیم لوریل سولفات(SLS)

 • اتانول

 • پلی‌سوربات

 • مواد نگه‌دارنده

 • رنگ و اسانس

 • زئولیت 
 • تالک
 • آب ژوال
 • آب اکسیژنه
 • ATMP